Hội đồng trường

Nguyễn Ngọc Hiền
Nguyễn Hoa Du
Nguyễn Anh Chương
Nguyễn Huy Bằng
Trần Bá Tiến
Mai Văn Trinh
Trần Quang Quý
Thái Văn Thành
Trần Công Phong
Trịnh Xuân Hải
Phạm Quốc Quân
Phạm Thị Bình
Trần Thị Mai Trang
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Thu Cúc
Phan Anh Phong
Nguyễn Ánh Dương
Nguyễn Hồng Soa
Đậu Đăng Tuấn