Tại kỳ họp lần này, các thành viên Hội đồng Trường đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến về hồ sơ tài liệu liên quan trình Hội đồng Trường, gồm có: Tờ trình số 32/TTr-ĐHV ngày 21/6/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 3062-QĐ/ĐU ngày 12/2/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông báo số 51-TB/ĐU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các thành viên Hội đồng trường tham dự kỳ họp


TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp
Trên cơ sở thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, khách quan, xem xét toàn diện và xuất phát từ thực tiễn của Nhà trường, Hội đồng Trường đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết về chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Hội đồng Trường giao Hiệu trưởng tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện quy trình tiếp theo đảm bảo các quy định hiện hành; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ liên quan trình Hội đồng Trường xem xét, quyết định.  
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tờ trình chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Trường phân công Thường trực Hội đồng Trường, Hiệu trưởng chuẩn bị nội dung, các điều kiện đảm bảo để tổ chức Kỳ họp thứ bảy của Hội đồng Trường; Hội nghị đại biểu toàn trường báo cáo kết quả hoạt động và kết quả giám sát năm 2020 của Hội đồng Trường.

HĐT