Ban thẩm tra đã tiến hành nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, tổ chức họp thảo luận, cho ý kiến về Đề án và có báo cáo với Hội đồng Trường. Về tổng thể, Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh đảm bảo chất lượng về nội dung, hình thức, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành về: ngành đăng ký đào tạo, đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và một số điều kiện khác.v.v… Việc triển khai xây dựng nội dung, tổ chức thẩm định chương trình đào tạo được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ.

Qua nghiên cứu hồ sơ và báo cáo kết quả của Ban thẩm tra, Thường trực Hội đồng Trường thống nhất kết luận: Một là, Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh đảm bảo các yêu cầu về điều kiện mở ngành, quy trình xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo và có đầy đủ hồ sơ, minh chứng theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Hai là, tài liệu, hồ sơ liên quan đến Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Nhà trường đảm bảo theo quy định, gồm có: Phụ lục các quyết định, các loại biên bản gốc; Phụ lục về lý lịch khoa học, minh chứng văn bằng, chứng chỉ, các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên cơ hữu. Ba là, tiến hành xin ý kiến của các thành viên để ban hành nghị quyết của Hội đồng Trường thông qua Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Vinh.

Bài: Hội đồng Trường