Thường trực Hội đồng Trường đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung quan trọng: Một là, phân công chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác, hoạt động giám sát của Hội đồng Trường năm học 2019 – 2020; chương trình công tác và hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2020 – 2021; Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện và trình Hội đồng Trường xem xét thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế Tài chính, Quy chế dân chủ cơ sở, đề án thành lập các trường thuộc Trường Đại học Vinh; Ba là, thống nhất chương trình nghị sự, công tác chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ ba Hội đồng Trường dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2020 bao gồm: xây dựng báo cáo của Hội đồng Trường giữa hai kỳ họp, chương trình giám sát; hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc và dự kiến các ban của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025; một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường; Bốn là, thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường chuẩn bị báo cáo hoạt động của Trường trong thời gian qua; chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2020 – 2021; các tờ trình, nội dung liên quan khác (nếu có) trình Hội đồng Trường xem xét thông qua tại Hội nghị lần thứ ba Hội đồng Trường; Năm là, thống nhất các nội dung trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về kế hoạch công tác tổ chức, nhân sự của Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sáu là, thống nhất kế hoạch làm việc của Hội đồng Trường với TS. Trịnh Xuân Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ASG (ASG GROUP) về quản trị nhân lực, chất lượng đào tạo và một số nội dung khác.       

Tin: Hội đồng Trường