Tham dự Kỳ họp trực tiếp có các thành viên Hội đồng trường trong trường và tham dự Kỳ họp trực tuyến có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS. TS Trần Công Phong - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Kỳ họp.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp

Tại Kỳ họp lần này, áp dụng các quy định hiện hành và căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐT ngày 15/01/2021 quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại viên chức quản lý, Hội đồng trường đã tiến hành nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường; thảo luận, thống nhất kế hoạch, thời gian và phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung để tổ chức các Kỳ họp của Hội đồng trường trong quý I năm 2021.

Các ý kiến thảo luận tại kỳ họp

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực Hội đồng trường, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội đồng trường thống nhất:

1. Ban hành Nghị quyết về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020, gồm Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng; Giao Thường trực Hội đồng trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, công bố công khai, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Ban hành Nghị quyết Kỳ họp thứ tư Hội đồng trường, trong đó phân công Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường hoàn thiện, chuẩn bị các nội dung để trình Hội đồng trường xem xét, quyết định tại các Kỳ họp sắp tới của Hội đồng trường, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng trường; Quy định họat động giám sát của Hội đồng trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh; Báo cáo công tác  điều hành quản lý Nhà trường, trong đó có rà soát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường năm 2020; Báo cáo tài chính; Báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu của Trường năm 2020; Kế hoạch tài chính, dự toán thu - chi ngân sách của Trường năm 2021.

Toàn cảnh kỳ họp thứ tư của Hội đồng trường

HĐT