1. Thảo luận về vấn đề thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, việc đảm bảo các điều kiện để thực hiện quyền tự chủ của Nhà trường theo quy định hiện hành, trong đó có tự chủ về mở ngành đào tạo, tuyển sinh, chính sách đảm bảo chất lượng,... Để có cơ sở báo cáo, trình Hội đồng Trường cho ý kiến, xem xét quyết định một số nội dung liên quan, Thường trực Hội đồng Trường, Hiệu trưởng tổ chức rà soát, kiểm đếm các điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại Khoản 17, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 (Luật số 34/2018/QH14); Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định số 99/2019/NĐ-CP); và các quy định pháp luật có liên quan. Trước mắt, đối với việc mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh thì cần phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật số 34/2018/QH14, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, các thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

2. Thảo luận và thống nhất về nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường, Thường trực, các Ban của Hội đồng Trường từ nay đến hết năm 2021. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng: Tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Trường theo quy định; Tổ chức Hội nghị đại biểu toàn trường để báo cáo kết quả hoạt động và kết quả giám sát năm 2020 của Hội đồng Trường (dự kiến vào tháng 6/2021); Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát theo Nghị quyết của Hội đồng Trường về chương trình giám sát năm 2021; Triển khai các mặt công tác khác theo chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Trường. Quá trình triển khai các nội dung nêu trên cần phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả và theo các quy chế, quy định hiện hành.

3. Thảo luận và thống nhất chuẩn bị các nội dung, kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ sáu của Hội đồng Trường (dự kiến vào cuối tháng 6/2021). Đề nghị Thường trực Hội đồng Trường, Hiệu trưởng chuẩn bị các tờ trình và hồ sơ kèm theo trình Hội đồng Trường đảm bảo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng Trường và các quy định pháp luật liên quan.

HĐT