Tham dự và chủ trì buổi làm việc về phía Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng tham dự có các thành viên Hội đồng trường, đại diện một số đơn vị của hai Trường.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng trường của hai Trường đã báo cáo, trao đổi một số nội dung liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của Hội đồng trường theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hai Trường đều thống nhất cao cần tiếp tục nghiên cứu vận dụng để xây dựng, ban hành thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế Tài chính, Quy chế dân chủ cơ sở và các chế, quy định liên quan khác của Nhà trường. Hội đồng trường cần thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chức năng là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan; đồng thời triển khai các nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định để làm tốt hơn vai trò quản trị trường đại học trong bối cảnh và yêu cầu đặt ra của tự chủ đại học hiện nay. Cùng với đó, hai bên cũng đã trao đổi thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi chuyên môn, cùng thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật và các lĩnh vực đào tạo khác nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 Một số hình ảnh tại buổi làm việc.

Tin: Hội đồng Trường