Sau phần phát biểu khai mạc, định hướng một số nội dung trong quá trình xây dựng Quy chế của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường, các thành viên đã được nghe phần trình bày tổng quát về kế hoạch, nội dung, cách thức triển khai. Trong đó chủ yếu tập trung vào một số nội dung: Phân tích, đối sánh các nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018; Định hình đề cương tổng thể, các nội dung chương, mục, điều khoản của Quy chế mới trên cơ sở căn cứ quy định của hệ thống pháp luật quy định hiện hành, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018 (Luật số: 34/2018/QH14), Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Các thành viên đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho đề cương Quy chế, các nội dung chi tiết về chương, mục, các thuật ngữ, bổ sung thêm một số nội dung đón đầu trong xu thế phát triển của đại học nói chung, của Nhà trường nói riêng. TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã kết luận cuộc họp khẳng định việc xây dựng Quy chế là trách nhiệm chung của các tập thể, cá nhân, cán bộ viên chức của Nhà trường. Ban xây dựng Quy chế phải thống nhất về mặt nguyên tắc, quy trình, cách thức và thời gian triển khai xây dựng Quy chế. Bộ phận soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý tiếp tục hoàn thiện đề cương, các nội dung, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên triển khai thực hiện, cố gắng hoàn thành trong năm 2020 để áp dụng thực hiện.    

Tin, ảnh: Hội đồng Trường