Tham dự kỳ họp có PGS.TS. Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường; GS.TS. Trần Công Phong - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam; GS.TS. Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Về phía Nhà trường có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại kỳ họp, trên cơ sở các tờ trình, dự thảo báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, hồ sơ tài liệu liên quan do Thường trực Hội đồng trường và Hiệu trưởng Nhà trường trình, Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận, góp ý, xem xét và quyết định thông qua dự thảo Nghị quyết và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng trường; thông qua dự thảo Nghị quyết và Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua dự thảo Nghị quyết và Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Khoa học dữ liệu và thống kê; Cho ý kiến thảo luận, góp ý về Báo cáo công tác điều hành, quản lý Nhà trường và việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng trường trong năm 2020 của Hiệu trưởng.


TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp

Đặc biệt, kỳ họp lần này Hội đồng trường đã thông qua dự thảo Nghị quyết và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh. Đây là một trong những nội dung văn bản Hội đồng trường các trường đại học phải tổ chức xây dựng và ban hành theo quy định. Hội đồng trường thống nhất giao Thường trực chủ trì phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ góp ý của các thành viên để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi ban hành Nghị quyết. Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh phải được ban hành chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Kỳ họp thứ năm của Hội đồng trường.


GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại Hội nghị


Ngoài ra, Hội đồng trường thống nhất giao Thường trực tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng trường theo góp ý của các thành viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị đại biểu toàn trường để báo cáo kết quả hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng trường theo quy định hiện hành; Giao Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ Nghị quyết và kết luận tại kỳ họp để thực hiện các thủ tục trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp mã ngành mới, làm tốt công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, quảng bá tuyển sinh, tổ chức đào tạo sinh viên đảm bảo các quy định hiện hành; Giao Hiệu trưởng Nhà trường chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí năm 2020, kế hoạch dự toán thu chi ngân sách năm 2021, chính sách học phí của Trường để trình Hội đồng trường xem xét, quyết định.


Một số ý kiến phát biểu tại kỳ họp


Toàn cảnh kỳ họp

HĐT