Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo kết quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nêu ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất kiến nghị về chủ trương, chính sách và giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận một số nội dung trong đó nhấn mạnh cần đánh giá làm rõ tính hiệu quả một số nhiệm vụ công tác đơn vị phụ trách như: công tác quản lý người học, lấy ý kiến đánh giá của các bên liên quan về đào tạo; hoạt động thanh tra – pháp chế; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tổng thể phục vụ quản trị, quản lý, điều hành hoạt động của Nhà trường; chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; đề án vị trí việc làm; công tác phối hợp giữa các đơn vị.v.v…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đánh giá cao về công tác chuẩn bị báo cáo, những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua; đồng thời phân tích, gợi mở một số vấn đề, nhất là những nội dung về quản trị, quản lý trong bối cảnh mới đối với các trường đại học để các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nội dung của buổi làm việc với các đơn vị, Thường trực Hội đồng Trường sẽ chuẩn bị báo cáo, trong đó có một số đề xuất kiến nghị, để trình Hội đồng Trường tại phiên họp lần thứ ba trong thời gian sắp tới.    

một số hình ảnh tại buổi làm việc.

Tin: Hội đồng Trường